World EHS day; moet u zich zorgen maken over digitale discriminatie en 5G?

Vandaag is het alweer de vijfde internationale dag van ElektroHyperSensitiviteit (EHS) ofwel World EHS day. Deze dag is bedoeld om de bewustwording over en kennis van elektrogevoeligheid en de overige gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling bij het grote publiek te vergroten. Door de onbekendheid met het fenomeen EHS weten heel veel mensen niet dat hun gezondheidsklachten door elektromagnetische straling veroorzaakt kunnen worden. Ook weten veel mensen niet dat bij het ontstaan van ernstige elektrogevoeligheid mensen (vaak) gedwongen zijn de draadloze wereld te ontvluchten. Hoewel verantwoordelijke instanties hiervan wel op de hoogte zijn, bieden zij geen gezond en veilig alternatief. Zij blijven bij de inrichting van bijna alle publieke ruimtes volharden in draadloze toepassingen en dit betekent voor mensen met ernstige symptomen uitsluiting van publieke participatie.

In de Verenigde Staten pleiten nu 50 burgerorganisaties voor het voorkomen en uitbannen van deze unieke vorm van digitale discriminatie. Vanuit Let’s Talk About Tech vertellen we graag meer over deze juridische actie, over het Europees burgerinitiatief ‘Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected‘ en over recente uitspraken in rechtszaken. Want niet alleen vandaag, maar dag in, dag uit, zetten wetenschappers en burgers zich in voor betere bescherming van mens en milieu. Zij zijn er van overtuigd dat alleen zorgen maken niet helpt; hun motto is: “wie een wereld wil met veilige, humane en duurzame technologie komt in actie!”

 

Europees burgerinitiatief 

Recent is het Europees burgerinitiatief ‘Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected‘ gelanceerd door Europeans for Safe Connections. Dit is een coalitie van nationale en internationale organisaties die zich bewust zijn van de nadelige gevolgen van de moderne communicatietechnologieën en pleiten voor veilige technologie en veilige verbindingen.

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.
Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren.
Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

 

Het doel van dit Europees burgerinitiatief is dat er op Europees niveau wetgeving komt  

1. die er voor moet zorgen dat alle vormen van leven beter beschermd worden tegen risico’s van radiofrequente elektromagnetische velden en microgolfstraling (EMV),

2. om bescherming te bieden tegen milieueffecten van 5G en aanverwante digitalisering, en

3. om te zorgen voor een effectieve bescherming , onder meer tegen cybercriminaliteit, van persoonsgegevens die met deze nieuwe vormen van communicatietechnologie worden verwerkt.

Er zijn – om dit burgerinitiatief op de agenda van de Europese Commissie en het Europees Parlement te krijgen – 1 miljoen handtekeningen van EU-burgers nodig. Steun dit burgerinitiatief als je wilt dat er betere wetgeving komt die de risico’s van de steeds verdergaande digitalisering in acht neemt. Je kan je stem laten horen via deze link: https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home

 

Doelstellingen Europees Burgerinitiatief 

De uitrol van 5G brengt onze rechten op een gezond milieu, vrijheid en privacy in gevaar.
Wij roepen de Commissie op wetgeving voor te stellen die burgers en het milieu tegen deze gevaren beschermt:

1. Mensen, fauna en flora ondervinden schade van straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming, vooral voor kwetsbare mensen (zoals kinderen, zwangere vrouwen, patiënten, ouden van dage), dieren, bestuivende insecten en planten
– Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen radiofrequente en microgolfstraling;

2. Met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten explosief toenemen. Dit zal leiden tot een onhoudbaar energieverbruik, stralingsemissies, schadelijke mijnbouw en vervuiling, hetgeen de biodiversiteit en natuurlijke habitats in gevaar zal brengen
– Maak strengere regelgeving om het milieu te beschermen tegen de impact van 5G en digitalisering*

3. 5G maakt massale verzameling en bewaking door aangesloten objecten mogelijk. Dit zal het risico voor cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, wederverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie verhogen
– Maak regelgeving voor effectieve databescherming teneinde onze privacy, veiligheid en vrijheid te waarborgen*

 

 

Rechtszaken 5G en overwinning van Action against 5g in het Verenigd Koninkrijk  

Juridisch is er veel te doen over de risico’s van EMV en specifiek 5G. Vanwege de risico’s van blootstelling aan EMV en de ziektelast die het nu al veroorzaakt zijn er zorgen bij de grootschalige uitrol van 5G. Dit betekent namelijk een explosieve toename van het aantal antennes en de straling waaraan we worden blootgesteld. Er lopen daarom verschillende rechtszaken tegen de komst van 5G en ook tegen plaatselijke antennes. En met succes. In Nederland heeft de rechter in december 2020 de blootstellingslimieten ter discussie gesteld en geoordeeld dat ook onder deze limieten gezondheidsrisico’s niet uitgesloten zijn. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.

En onlangs is er een belangrijke overwinning geweest in het Verenigd Koninkrijk. Daar stelt het Hof van Beroep dat de Staatssecretaris

  1. het publiek niet adequaat heeft geïnformeerd over de risico’s van nadelige gezondheidseffecten en hoe individuen deze risico’s kunnen vermijden of minimaliseren en
  2. geen adequate en voldoende redenen heeft gegeven om de (risico’s van) nadelige gezondheidseffecten van 5G-technologie niet te onderzoeken en te identificeren. Deze tekortkomingen zijn in strijd met de Human Rights Act 1998 en de daarin vervatte positieve verplichtingen om het leven, de gezondheid en de waardigheid van de mens te beschermen, vereist door de artikelen 2, 3 en/of 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De zaak is terugverwezen naar de bestuursrechter.

 

Invloed EMV op dieren 

Niet alleen mensen ondervinden schade door blootstelling aan EMV, ook dieren en planten hebben hieronder te lijden. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming voor alle organismen.

Dit wordt pijnlijk zichtbaar in twee recente rechtbankuitspraken waarin koeien de hoofdrol spelen. In het Franse dorp Mazeyrat-d’Allier had de burgemeester Philippe Molhérat toestemming gegeven voor de installatie in juli 2021 van een 4G-antenne op 200 meter van een boerderij. Na deze plaatsing zijn 40 koeien doodgegaan en daalde de melkproductie fors. De burgemeester had tijdens de procedure getuigenis afgelegd van de alarmerende toestand van de kudde, waarbij hij vreesde voor “een catastrofe op menselijk niveau” en verwoordde de groeiende “bezorgdheid” van de 1.500 inwoners van het dorp.

De advocaten van de drie betrokken mobiele operators, Orange, Free en Bouygues Telecom, hadden naar voren gebracht dat er geen wetenschappelijk bewijs was om een ​​verband te leggen tussen de gezondheid van dieren en elektromagnetische velden. De rechtbank van Clermont-Ferrand was hierdoor niet overtuigd en oordeelde op 23 mei jl. dat de 4G-antenne twee maanden moest worden uitgezet zodat er onderzoek gedaan kon worden.

Ruim een week later – op 3 juni 2022 – oordeelt de rechtbank van Coutance – wederom in Frankrijk – dat het elektriciteitsbedrijf RTE ruim 450.000 euro moet betalen aan Normandische melkveehouders vanwege de schade die het vee heeft opgelopen door een hoogspanningslijn.

Ook andere boeren hebben te maken met schade door blootstelling aan EMV. Een Bretonse boer verloor in 5 jaar tijd 263 koeien. Voor de boer zou alles gekoppeld zijn aan elektromagnetische velden. Hij mat een hoog elektriciteitspeil in zijn bodem. Rondom zijn veld staan ​​twee antennes en twee 20.000 volt leidingen, waar nu geen koeien grazen. Ook een ander boer diende een klacht in. Er werd een windmolenpark geïnstalleerd in de buurt van zijn bedrijf waarbij een kabel van 225.000 volt langs zijn boerderij werd aangelegd.

Sindsdien zegt de fokker veranderingen in haar fokkerij te hebben opgemerkt: “symptomen van nervositeit“, “problemen en geboorteafwijkingen”“melk die niet meer binnen de kwaliteitsnormen valt “…

De vereniging “Animaux en tension”: “Koeien zijn niet gemaakt om op wisselstroom te leven. Dat zorgt voor veel stress.”

In de Côtes-d’Armor, in Allineuc, verloor deze fokker op 5 jaar tijd 263 koeien. “ Ik ben er ingetrokken op 1 januari 2016, op 2 januari kwam de dierenarts al, op 3 januari had ik mijn eerste dode dier (…) Op Tweede Pinksterdag 2019 lagen er 9 op de grond toen ik ’s ochtends aankwam. Drie doden, ik heb er zes gevonden. Het is erg gewelddadig.”

 

Volgens schattingen ondervindt tussen 3% en 30% van de mensen schade door draadloze digitalisering…

De gevolgen van digitalisering voor ons als mens, dier en de natuur worden met bovenstaande ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. Nu met 2G, 3G en 4G zijn de gevolgen voor velen al ingrijpend. Met 5G zal het aantal mensen dat door de enorme toename aan antennes en draadloze en elektronische apparaten ziek wordt en EHS krijgt alleen maar toenemen, omdat er nog amper aan te ontsnappen is. Uit een eerste casestudie (Zweden) naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het Microwave-Syndroom veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

Om de belangen van de groep EHS-ers te adresseren hebben onlangs in de Verenigde Staten 50 belangengroepen er bij de Amerikaanse stralingsautoriteiten, de Federal Communications Commission (FCC) op aangedrongen miljoenen mensen tegemoet te komen die ziek zijn geworden door draadloze straling. Zij hebben een juridisch commentaar ingediend bij de FCC als reactie op het verzoek van de FCC om commentaar te leveren op de vraag hoe “digitale discriminatie kan worden voorkomen en uitgebannen”.

In de juridische commentaren leggen ze uit dat EHS’ers een unieke vorm van “digitale discriminatie” ervaren omdat ze niet in de buurt van radiofrequente (RF) straling kunnen zijn omdat ze ziek worden en vaak letterlijk hun huis moeten ontvluchten.

Zij pleiten er onder andere voor dat mensen die gevoelig zijn voor en schade ondervinden van draadloze technologie – volgens schattingen tussen de 3 en 30% – toegang krijgen tot breedband via de kabel.

“The FCC is actively forcing wireless exposure that it knows is hurting people,” said Mary Holland, CHD president and general counsel.

“The FCC is well aware of the grievous injuries it is causing, but it persists. Those with severe symptoms are functionally excluded from public participation, since almost all public spaces are flooded with RF.

“This technology emits a toxin that significantly impacts the brain and other organs, triggering disabling headaches, ‘brain fog,’ vertigo, difficulty sleeping, skin rashes and a host of other symptoms.

 

16 juni – World EHS day

Uit onderzoek blijkt dat de straling van draadloze apparatuur (zendmasten, wifi, smartphones, laptops etc) alle levende organismen verzwakt en dat (langdurige) blootstelling hieraan een breed scala aan ziekten veroorzaakt, waaronder EHS. Helaas is straling niet zo zichtbaar als rook en bevindt de bewustwording over de risico’s zich nog maar in vroeg stadium (vergelijkbaar met waar we begin jaren negentig stonden qua roken). De Franse organisatie Coeur d’EHS nam in 2018 het initiatief om de eerste World EHS day te organiseren en riep iedereen op:

  • tot originele en creatieve bijdragen om zichtbaar te maken welke openbare plaatsen ernstig vervuild zijn door straling.
  • om solidariteit te tonen aan degenen die ziek worden van straling en hen de zichtbaarheid te geven die ze verdienen door middel van symbolische daden.

Let’s Talk About Tech introduceerde toen het gele stoeltje, als symbool voor degenen die (ernstig) elektrogevoelig zijn geworden en daardoor niet volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij of niet meer in ons midden zijn.

Het gele stoeltje bij de aanbieding van de ‘Landelijke petitie Stop 5G’ (18.000x ondertekend) aan de Tweede Kamer, 25 juni 2019.      Foto: Nosh Neneh

 

Inmiddels is het gele stoeltje internationaal omarmd en zijn er ook vele andere initiatieven en middelen door Coeur d’EHS en (zowel Engels- als Franstalig) beschikbaar gesteld om de bekendheid en kennis van elektrosensitiviteit te vergroten en degenen die elektrosensitief zijn te steunen. Wil je meer weten over de impact van straling? Lees dan in ieder geval het artikel dat wij vorig jaar op World EHS day publiceerden en waarin de ziektesymptomen en de ziektelast van EHS uitgebreider aan bod komen. Als kijk- en leestips noemen we in het artikel de film Ubiquity en het boek ‘Even de draad kwijt’. Mocht je na het lezen van dit artikel jezelf en naasten beter willen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling ga dan aan de slag met onze tips.

Meer informatie over de World EHS-day http://coeursdehs.fr/all-about-the-ehs-day-2022/

En vergeet natuurlijk niet het Europees burgerinitiatief ‘Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected’ te steunen door te ondertekenen via deze link: https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home